آدرس

نهالستان: میاندواب . روستای تقی آباد و یاغلان تپه
دفتر: آذربایجان غربی میاندواب خ ۱۷ شهریور – مغازه سعید قاسمی

همراه: ۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳