بادام فرانیس

بادام فرانیس

بادام فرانیس این بادام دیر گل ترین بادام میشود برای جاهای کم اب و کوهستانی بهترین رقم به حساب میاید این نوع رقم کاغذی میباشد

با توجه به خشکسالی های اخیر در چندین سال گذشته بدلیل کاهش نزولات آسمانی و به جهت حفظ پوشش های گیاهی، کاشت گونه های خشکی پسند در شرایط دیم اهمیت به سزایی یافته است. به علاوه جهت بهره وری اراضی غیر بارده به باغی ضرورت کاشت نهال هایی همچون بادام مناسب می باشدتولید وعرضه انواع بادام دیرگل کاغذی بریرپایه بادام تلخ اصلاح شده .

برای احداث موفقیت آمیز یک باغ بادام، انتخاب پایه مناسب اهمیت فراوانی داردوانتخاب یک پایه با تمام خصوصیات مطلوب امکانپذیر نیست بلکه بایستی با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط خاک، نوع رقم وآفات وبیماریهای غالب هر منطقه،پایه مطلوب را انتخاب نمود. همچنین دستیابی به ترکیب مناسبی از پایه وپیوندک با توجه به شرایط اقلیم وخاک برای نیل به عملکرد مطلوب اهمیت زیادی دارد.پایه های مختلفی برای بادام معرفیومورد استفاده قرار می گیرند. امروزه ارزیابی، اصلاحوگزینش پایه، قسمتی از مهمترین برنامه های تحقیقاتی بادام را تشکیل می دهند. مهمترین خصوصیات در انتخاب یک پایه عبارتند ازالف ـ خصوصیات خزانه ای (Nursery Characteristicsss )سهولت تکثیروریشه زایب ـ خصوصیات پایه درشرایط باغ (Orchard Characteristicsقابلیت انتقال بالا (کم بودن تلفات در هنگام کشتنهال)کنترل رشدواندازه درختزودرسی ( Precocityy )پر محصولی ( پایداریومیزان تولید محصول)کارایی بالای جذب آبوعناصر(High water & nutrient efficiency)قدرت استقراروسیستم ریشه قوی (Good anchorage)تولید پاجوش کمتر (Low sucker production)مقاومت ب عوامل زنده وغیر زنده (Resistance to biotic & abiotic factors)سلامت نهال: عاری بودن ازویروسها، فیتوپلاسماهاوسایر عوامل بیماریزا یکی از عوامل موثر در موفقیت پایه ها محسوب می شود زیرا این عوامل بیماری زا از طریق پیوندوتکثیر رویشی پایه های کلونال می تواند به تمام درختان گسترش یابد.پایه های بذری بادام تلخ:درختان بادام تلخ منبع اصلی تولید پایه های بذری بادام می باشند که توسط تولید کنندگان نهال  مورد استفاده قرار می گیرد. از بذور بادام تلخ ترجیحاً به عنوان پایه استفاده می شودوگزارش شده است که نسبت به بذور شیرین برتری دارندوپایه های قوی تری تولید می کنند.پایه های بذری تلخ اغلب کمتر بوسیله جوندگان خورده می شوندوبنابراین بهتر حفاظت می شوند.پروناسین (prunasinnn) که یک گلیکوزید سیانوژنیک در بافتهای ریشه، شاخه وبرگ ها می باشد، همبستگی زیادی با مقاومت به آفت کرم سفید ریشه (Capnodis) داردومقاومت به این آفت در بادامتلخ بیشتر است.

درباره admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*